Viri

  1. Germ. T. (2011). Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse. Učbenik za VŠ. Ljubljana: ZZ FF.
  2. Grobelnik, I. in Voje, I. (1990).  Zgodovina 2. Učbenik za srednje šole. Ljubljana: DZS.
  3. Italy. World Heritage List. Unesco World Heritage Centre. Dostopno okt. 2020, na http://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaI
  4. Mlacović, D. in Urankar, N. (2016). Zgodovina 2 : učbenik za 2. letnik gimnazije. Ljubljana: DZS.
  5. Renaissance, Wikimedia Commons. Dostopno okt. 2020, na https://commons.wikimedia.org/
  6. Renesansa. Proleksis enciklopedija Leksikonografskog zavoda Miroslava Krleže Zagreb. Dostopno okt. 2020 na https://proleksis.lzmk.hr/?s=renesansa
  7. Renesansa, Wikiwand. Dostopno okt. 2020, na http://www.wikiwand.com/sl/Renesansa
  8. Žvanut, M. in Vodopivec, P. (1995). Vzpon meščanstva. Učbenik za 7. r. OŠ. Ljubljana: M&N.

Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi vizualne preglednosti izpuščeno. Besedila in fotografije so povzeti iz navedenih virov, literature in medmrežja. Gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog in strukturiranost so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.